Category Archives: NDI

NewTek PTZ1

NDI PTZ 廣播級攝影機 最快捷、最簡單的方式,將 IP 影音運用到您的製作中。 僅通過一條 1G 網絡線...
Read more

NVG1

NVG1 NewTek-Vizrt IP 圖像服務器 世界上唯一整合了內置 Viz 軟件的解決方案。 借助 N...
Read more