Category Archives: PTZ攝影機

NewTek PTZ1

NDI PTZ 廣播級攝影機 最快捷、最簡單的方式,將 IP 影音運用到您的製作中。 僅通過一條 1G 網絡線...
Read more

NDI PTZ 攝影機

NDI PTZ 廣播級攝影機 最快捷、最簡單的方式,將 IP 影音運用到您的製作中。 僅通過一條 1G 網絡線...
Read more